Choď na obsah Choď na menu
 


   HITÓRIA  EV.  KRESŤANOV  NA SLIAČI       

 

          Z historických prameňov sa dozvedáme, že dejiny evanjelikov na Sliači sa začali písať v hájnickom cirkevnom zbore, ktorý vznikol hneď po reformácii. Hronsek bol fíliou hájnickej matkocirkvi až do roku 1681, kedy sa na základe snemu v Šoproni, stal artikulárnym cirkevným zborom. Pod silným tvrdým tlakom protireformácie po roku 1710 hájnická matkocirkev prestala jestvovať a matkocirkvou sa stal Hronsek. Hájniky sa k nemu pripojili ako fília. Tento stav trvá dodnes. Po tolerančnom patente postupne opúšťali hronsecký cirkevný zbor pričlenené fílie a stavali si svoje vlastné kostoly. Posledný sa odčlenil Badín v roku 1874. Hájniky sa chceli pričleniť ku Zvolenu, kým si tiež nepostavia svoj vlastný kostol, ale na konvente v auguste 1874 svoj postoj zmenili.

           Vizitačná biskupská zápisnica z roku 1885 obsahuje odporúčanie, aby sa matkocirkev presídlila opäť do Hájnik-Rybár, kde sú dobré podmienky pre stavbu nového kostola. Dištriktuálny konvent v roku 1902 dal súhlas na preloženie matkocirkvi do Hájnik.Rybár. Nič z toho sa neuskutočnilo a otázka výstavby kostola v Hájnikoch-Rybároch sa od roku 1874 naťahovala až do dnešných čias a bola ukončená posvätením chrámu 31. októbra 2004.

           V roku 1902 boli urobené plány, rozpočet a založená základnina, ale k výstavbe nedošlo, hocí v Hájnikoch bol už zakúpený pozemok. Prišla 1. svetová vojna a spoločenské pomery nedovolili výstavbu chrámu realizovať. Po vzniku ČSR chceli postaviť chrám v blízkosti územia kúpeľov. nejednotnosť názorov na umiestnenie stavby odďalovala jej realizáciu. Prišla 2. svetová vojna a po nej ateistický režim, ktorý definitívne zmaril zámery výstavby kostola na dlhé roky. Nové možnosti obnovil rok 1989. Rozbehli sa organizačné a zbierkové aktivity. Výstavba sa začala posvätením základného kameňa 31. otróbra 1999.

            S pomocou Božou a prispením štedrých darcov naplnila sa tak dávna túžba našich evanjelických predkov. Chrám je otvorený pre všetkých, ktorí túžia po duchovnom pokrme a vyzýva všetkých vytvoriť spoločenstvo, ktoré by prospievalo a rástlo v chrám duchovný.